Operatorem regionalnych supermarketów RAST jest firma IBES sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Targowej 72 wpisana do rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000200591, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 3 100 000,00zł- opłacony w całości.

NIP: 8130334011, REGON: 008184650.