Operatorem regionalnych supermarketów RAST jest firma Carrefour Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Targowej 72 wpisana do rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000020710, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 1.970.719.050,00zł- opłacony w całości.

NIP: 9370008168, REGON: 070569406.